Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykład

Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego

Przedmiot można wybierać od 2 do 5 roku studiów do po uprzednim pozytywnym złożeniu egzaminu z prawa administracyjnego.

Przedmiotem wykładu jest prezentacja historii i aktualnego systemu prawnej ochrony dziedzictwa kulturalnego, także w aspekcie komparatystycznym.Zagadnienia problemowe dotyczą przede wszystkim problemów administracyjnoprawnych, w tym także na tle prawodawstwa Unii Europejskiej.

1. Geneza ochrony prawnej dziedzictwa kulturalnego na ziemiach polskich i w wybranych państwach europejskich (Anglia, Francja, Austria i Niemcy), prawna ochrona zabytków i prawo muzealnicze w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

2. Wpływ konstytucyjnego ujęcia systemu źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego w Polsce na aktualny model ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, miejsce systemu prawa ochrony zabytków, prawa konserwatorskiego i muzealniczego w systemie prawa publicznego.

3. Obowiązki prawne administracji publicznej w dziedzinie ochrony zabytków, administracyjno-prawne formy ochrony zabytków a sytuacja prawna właściciela i użytkownika obiektu zabytkowego w Polsce.

4. Dziedzictwo kulturowe, kulturalne w świetle orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu

Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądownictwa powszechnego, ETS i ETPC.

5. Zabytki a zagospodarowanie przestrzenne na tle tzw. władztwa planistycznego samorządu terytorialnego.

6. Zabytki i obiekty historyczne a prawodawstwo regulujące zakładanie i użytkowanie cmentarzy komunalnych, państwowych (wojennych i wojskowych) oraz wyznaniowych.

7. Zasady obrotu dziełami sztuki w polskim systemie prawnym i prawie wspólnotowym.

8. Problem tzw. reprywatyzacji zabytków.

9. Rola organizacji pozarządowych, w tym fundacji w systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, z uwzględnieniem doświadczeń innych państw (np. Francji).

10. Znamiona krajowego (narodowego) systemu ochrony dziedzictwa kulturowego i cechy ponadnarodowego (ponadpaństwowego) modelu ochrony dziedzictwa kulturowego na tle integracji europejskiej.

11. Wpływ prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej i Rady Europy na ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce, konwencje UNESCO i umowy międzynarodowe bilateralne zawarte przez RP z jej sąsiadami i ich wpływ na kształtowanie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. prawna ochrona zabytków i prawo muzealnicze w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Pliki do pobrania
pdf
Sylabus