Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Kliknij w datę, aby rozwinąć szczegóły. 

Pionierzy i mistrzowie - 16-17 października 2024 r.

Dziedzictwo celuloidowe i formy jego ochrony - 14-15 maja 2023 r.

Działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ we współpracy z Instytutem Prawa Ochrony Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Katedrą Prawa Administracyjnego UJ zaprasza uczestników z Polski i świata do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, która w tym roku będzie nosiła tytuł: „Dziedzictwo celuloidowe i formy jego ochrony”, a zorganizowana zostanie w formie hybrydowej (będzie możliwość uczestniczenia w Konferencji zarówno w formie stacjonarnej, jak również zdalnej).


Podczas tegorocznej Konferencji poruszane będą zagadnienia związane z szeroką pojętą problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego w ujęciu interdyscyplinarnym. 

Obrady będą przebiegały w następujących panelach tematycznych:

I. Indywidualni właściciele obiektów zabytkowych; 
II. Samorząd terytorialny na rzecz dziedzictwa kulturowego;
III. Państwo i jego administracja w służbie ochrony dziedzictwa kulturowego;
IV. Dziedzictwo celuloidowe;
V. Problematyka bezpieczeństwa desygnatów dziedzictwa kulturowego;
VI. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego; 
VII. Zarządzanie dziedzictwem kultury w współczesnym społeczeństwie;
VIII. Problemy ochrony środowiska i zieleni związane z dziedzictwem kulturowym;
IX. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Krakowa;
X. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski (z uwzględnieniem współpracy na poziomie samorządu terytorialnego);
XI. Międzynarodowe i unijne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego;
XII. Wyzwania prawa ochrony zabytków; dziedzictwa kulturowego i zieleni;
XIII. Muzealnictwo;
XIV. Konserwatorstwo – ewolucja i perspektywy rozwoju;
XV. Współczesne problemy i zagrożenia obrotu dziełami sztuki.
Celem organizowanej Konferencji jest umożliwienie interdyscyplinarnej prezentacji zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz jego wartością we współczesnym świecie.
W trakcie obrad konferencyjnych referaty w poszczególnych sesjach mogą być prezentowane w różnych językach. Jeśli referat będzie prezentowany w innym języku niż polski lub angielski prosimy o nadesłanie abstraktu w języku angielskim, który zostanie również przedstawiony na początku referatu. 
Termin Konferencji: 15 – 16 maja 2023 r., rozpoczęcie obrad o godz. 9.00.
Miejsce konferencji: Sale Obrad Rady Miasta Krakowa
, Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz platforma MS Teams.
Opłata za czynny udział w Konferencji (wygłoszenie referatu) wynosi:
- 50 zł dla studentów polskich i zagranicznych (zwolnieni są studenci członkowie TBSP UJ); 
- 150 zł dla doktorantów i pracowników naukowych oraz pozostałych uczestników.
Opłata za czynny udział w Konferencji (wygłoszenie referatu) połączony z wydaniem artykułu w monografii naukowej wynosi:
- 200 zł dla studentów polskich i zagranicznych (zwolnieni są studenci członkowie TBSP UJ);
- 350 zł dla doktorantów i pracowników naukowych, a także pozostałych uczestników.
Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesłać do 24 kwietnia 2023 r. poprzez formularz: 
https://forms.office.com/e/PxZz4c0TtQ
W formularzu należy zamieścić abstrakt proponowanego wystąpienia (max. 200-300 wyrazów) w języku polskim albo angielskim.
Terminy:
24 kwietnia – zakończenie przyjmowania zgłoszeń;
30 kwietnia – wyniki naboru abstraktów;
7 maja – upływ terminu na dokonanie opłaty konferencyjnej;
10 maja – ogłoszenie programu Konferencji;
15 -16 maja – Konferencja.

Status Konferencji (ogólnopolska/międzynarodowa) zostanie dookreślony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i opublikowany w programie Konferencji.
Informujemy, że Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najciekawszych abstraktów.
Tradycyjnie planujemy wydanie recenzowanej publikacji podsumowującej obrady konferencyjne w wydawnictwie umieszczonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja zostanie zorganizowana w trybie zdalnym w dniach 5-6 maja 2021 r.

Segmenty dziedzictwa kulturowego - między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego

Działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ we współpracy z Instytutem Prawa Ochrony Dziedzictwa zaprasza uczestników z Polski i świata do wzięcia udziału w VI Konferencji Naukowej z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, która w tym roku będzie nosiła tytuł: „Segmenty dziedzictwa kulturowego – między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego”.

Przedmiotem tegorocznej Konferencji będą zagadnienia związane z szeroką pojętą problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego w ujęciu interdyscyplinarnym. 

Obrady będą przebiegały w następujących panelach tematycznych:

I. Rodzinne dziedzictwo kulturowe – dylematy teorii i praktyki;

II. Zarządzanie dziedzictwem kultury w współczesnym społeczeństwie;

III. Samorząd terytorialny na rzecz dziedzictwa kulturowego;

IV. Wyzwania prawa ochrony zabytków;

V. Międzynarodowe i unijne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego;

VI. Muzealnictwo – historia i teraźniejszość;

VII. Konserwatorstwo – geneza, ewolucja, perspektywy;

VIII. Obrót dziełami sztuki;

IX. Problematyka bezpieczeństwa desygnatów dziedzictwa kulturowego.

 

Celem organizowanej Konferencji jest interdyscyplinarna prezentacja zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz jego wartością we współczesnym świecie.
 

W trakcie obrad konferencyjnych referaty w poszczególnych sesjach mogą być prezentowane w różnych językach. W przypadku, gdy referat będzie prezentowany w innym języku niż polski lub angielski prosimy o nadesłanie abstraktu w języku angielskim, który zostanie również przedstawiony na początku referatu. Dla uczestników z zagranicy przewidujemy również możliwość wysłania wideo referatu, który zostanie zaprezentowany w trakcie odpowiedniej sesji tematycznej.

            

Termin: 15 maja 2018 r., rozpoczęcie obrad o godz. 9.00
Miejsce
: Obrady - Sale Obrad Rady Miasta Krakowa, Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4;
Zwiedzanie Kopca Kościuszki połączone z uroczystą kolacją – Kopiec Kościuszki w Krakowie.

Opłata konferencyjna obejmująca zarówno czynny udział w Konferencji, materiały konferencyjne, lunch w dniu Konferencji oraz uroczystą kolacją wynosi:

- 100 zł dla studentów polskich i zagranicznych (zwolnieni są studenci Członkowie TBSP UJ); 

- 250 zł dla doktorantów i pracowników naukowych;

- 350 zł dla pozostałych uczestników ,

- 500 zł dla osób, które prześlą referat w formie nagrania (tylko uczestnicy zagraniczni).

Po konferencji zapraszamy na zwiedzanie Kopca Kościuszki, gdzie podana zostanie również uroczysta kolacja.  (Organizatorzy zapewniają transport). 

 

Na zgłoszenia czynnego udziału w Konferencji czekamy do dnia 31 marca 2020 r. poprzez formularz: https://forms.gle/WRecgkWPWtFZ3x5Z7

W formularzu należy zamieścić abstrakt proponowanego wystąpienia (max. 500 wyrazów) w języku polskim albo angielskim.

Uczestnictwo bierne nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Dla zainteresowanych osób wystawione zostaną certyfikaty biernego uczestnictwa w recepcji konferencji. 

Terminy:
31 marca 2020 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń;
22 kwietnia 2020 r. – wyniki naboru abstraktów;
27 kwietnia 2020 r. – upływ terminu na dokonanie opłaty konferencyjnej;
30 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie programu konferencji;
15 maja 2020 r. – Konferencja.

Status Konferencji (ogólnopolska/międzynarodowa) zostanie dookreślony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i opublikowany w  programie Konferencji.

Informujemy, że Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najciekawszych abstraktów.


Tradycyjnie planujemy wydanie recenzowanej publikacji podsumowującej obrady konferencyjne w wydawnictwie umieszczonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planowany termin ukazania się publikacji to jesień 2020 r.

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres podk.tbsp@uj.edu.pl

Efektywność ochrony dóbr kultury na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

V Ogólnopolska Konferencja Naukową z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”,
pt. „Efektywność ochrony dóbr kultury na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym”

Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane przede wszystkim z prawem ochrony zabytków, ale także z szeroko pojętym humanistycznym tłem tego zagadnienia pozostającym w związku z historią sztuki, filozofią dziedzictwa, konserwacją zabytków, architekturą, jak również i z zarządzaniem obiektami zabytkowymi.

Celem wydarzenia jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia związane z ochroną dóbr kultury oraz wartością dziedzictwa.

Data konferencji: 17 maja 2019 r. (rozpoczęcie o godz. 9.00)

Miejsce obrad: sala obrad Rady Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4)

Program: kliknij, aby pobrać.


Opłata konferencyjna obejmująca zarówno czynny udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch w dniu konferencji oraz bankiet wynosi 100 zł dla studentów (zwolnieni są studenci członkowie TBSP z opłaconą składką) oraz 250 zł dla doktorantów i pracowników naukowych.

Tradycyjnie bankiet pokonferencyjny odbywać się będzie w Salach Reprezentacyjnych WPiA UJ w Pałacu Larischa przy ulicy Brackiej.

Na zgłoszenia czynnego udziału w konferencji czekamy do dnia 15 marca 2019 r. poprzez poniższy formularz Google:

https://docs.google.com/forms/d/1CCruKSp-n2BmwSm9S60bEDmUDDbkhCDrX-JRSqd2S_w/edit

Harmonogram przygotowań:
15 marca 2019 r. – zakończenia przyjmowania zgłoszeń
20 marca 2019 r. – wyniki naboru abstraktów
27 marca 2019 r. – upływ terminu na dokonanie opłaty konferencyjnej
1 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie programu konferencji
17 maja 2019 r. – konferencja


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru najciekawszych abstraktów.

Klasyczne i nowe formy ochrony zabytków w europejskiej przestrzeni dziedzictwa kulturowego

Mamy zaszczyt zaprosić na IV Konferencję Naukową z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.

Przedmiotem tegorocznej konferencji noszącej tytuł „Klasyczne i nowe formy ochrony zabytków w europejskiej przestrzeni dziedzictwa kulturowego” będą zagadnienia związane z prawem ochrony zabytków, historią sztuki, konserwacją zabytków, architekturą oraz komparatystyką.

Celem wydarzenia jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia związane z ochroną dóbr kultury oraz wartością dziedzictwa.

Na konferencji przewidujemy zorganizowanie panelu w języku angielskim.

Termin Konferencji: 11 maja 2018 r., rozpoczęcie o godz. 9.00
Miejsce konferencji: Obrady - Sale Obrad Rady Miasta Krakowa, Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4.; Bankiet pokonferencyjny – Sale Reprezentacyjne WPiA UJ, Kraków ul. Bracka 12.

Opłata konferencyjna dla czynnych uczestników wynosi 250 zł
(czynny udział w konferencji, lunch w dniu konferencji, bankiet pokonferencyjny). Z opłaty zwolnieni są członkowie Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na zgłoszenia czynnego udziału w konferencji czekamy do dnia 13 kwietnia 2018 r. poprzez formularz:

https://goo.gl/forms/LxuodYefAcwUuUvX2

W formularzu należy zamieścić abstrakt proponowanego wystąpienia (max. 500 wyrazów).

Terminy:
13 kwietnia 2018 r. – zakończenia przyjmowania zgłoszeń
22 kwietnia 2018 r. – wyniki naboru abstraktów
27 kwietnia 2018 r. – upływ terminu na dokonanie opłaty konferencyjnej
30 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie programu konferencji
11 maja 2018 r. – konferencja

Status konferencji (ogólnopolska/międzynarodowa) zostanie dookreślony po zakończeniu zgłoszeń i opublikowaniu programu konferencji.

Informujemy, że Koło Naukowe zastrzega sobie prawo do wyboru najciekawszych abstraktów.

Tradycyjnie już planujemy wydanie recenzowanej publikacji podsumowującej obrady konferencyjne. Planowany termin ukazania się publikacji to jesień 2018 r.

Konferencja została objęta patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.